ANBI en CBF

Stichting De Tweede Mijl is een algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Omdat de stichting de ANBI-beschikking/status heeft, is het mogelijk om schenkingen/giften - onder voorwaarden - af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Daarnaast mogen we ons sinds oktober 2016 een CBF-Erkend goed doel noemen. We zijn conform de nieuwe erkenningsregeling (per 1/1/2016) getoetst. De nieuwe regeling komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).
Deze nieuwe regeling is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk, heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen, bevordert verdere transparantie en heeft een gemoderniseerd toezicht en helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren. De regeling iIs gericht op het verminderen van administratieve lasten en houdt rekening met diversiteit binnen de sector zoals aard en omvang van organisaties.

Contactgegevens
Adres : Inloophuis stichting De Tweede Mijl, Willemsstraat 39, 1015 HW Amsterdam
Coördinator: Dicky Bruins, mobiel 06-22429206 (ma, wo en vr)
Telefoon : 020 – 623 28 28
KvK : 41042653
Fiscaal nummer/RSIN: 811719637
Bankrekening/IBAN: NL91RABO0370285441
BIC: RABONL2U
E-mail : info@detweedemijl.nl
Website : www.detweedemijl.nl
Secretariaat : Lange Wijden 76, 8081 VV Elburg (tijdelijk)

Doel
Een grote groep mensen valt in onze maatschappij buiten de boot, denk hierbij aan drugs- en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen en eenzamen. De Tweede Mijl trekt zich het lot van deze mensen aan. De Tweede Mijl heeft tot doel deze mensen drie dagen in de week op te vangen in het inloophuis te Amsterdam; naar de bezoekers te luisteren; eten en drinken te geven; het evangelie te brengen en bezoekers door te verwijzen naar ketenpartners.
In ons beleidsplan 2017 vindt u hiervan een uitgebreidere beschrijving.

Bestuur
Voorzitter : Jan van Delden (tevens directeur Stichting Grow and Follow)
Secretaris : Maria Leusink
Penningmeester : Robin Bruins (tevens voorzitter bestuur CBS PWA te Oostendorp, penningmeester stichting Run for Joyce en directeur Bruins Advies en Management)

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële vergoeding. Wel kan men de gemaakte onkosten declareren. De coördinator ontvangt wel een salaris en werkt daarnaast als vrijwilligster.

Verantwoording
De jaarrekening 2017 geeft inzicht in de financiële stand van zaken van stichting De Tweede Mijl.
Daarnaast schetst het jaarverslag 2017 een beeld van de overige zaken.
Hier vindt u onze meest recente begroting over de jaren 2019 - 2021.

Fondsenverwerving
In 2016 en 2017 heeft er geen fondsenwerving plaats gevonden. Voor 2018 zullen we dit op basis van onze reserves heroverwegen. Ons beleid is om alleen fondswerving te doen als de financiële noodzaak er is.